Drechtsteden energieneutraal 2050

170710 BVR Vogelvlucht Drechtsteden energieneutraal

Product: Ruimtelijk atelier Drechtsteden Energieneutraal 2050
Opdrachtgevers: Regio Drechtsteden, Ministerie van Infrastructuur & Milieu en de Vereniging Nederlandse Gemeenten

  

 

 

 

Energie is een van de grote thema’s voor de toekomst. Het regionale doel van de regio Drechtsteden: 100% energieneutraal in 2050. BVR vertaalt het complexe energievraagstuk voor regio Drechtsteden naar een voorstelbaar ruimtelijk en integraal beeld samen met een aantal experts op dit gebied. Het consortium E-Team, met BVR, Rienstra beleidsonderzoek en beleidsadvies, RRR-Advice en de NHTV, ontwerpt voor de regio 3 extreme scenario’s en een referentiescenario. Met oog voor lange termijn (2050), korte termijn (2023) en de wegen daartussen (ontwikkelpaden). Van elk scenario worden de effecten in beeld gebracht en de verbindingen gelegd naar andere regionale opgaven.

Meer info: Hilde Blank, Bart Bomas


Midterm review Hogeschool Utrecht

170728 BVR Hogeschool Utrecht Midterm Review 

Foto: Femke van den Heuvel 

Product: Midterm review
Opdrachtgever: Hogeschool Utrecht ( Dienst Bedrijfsvoering/ Vastgoed en Facilities)

 

 

 

BVR is gevraagd om een midterm review te maken op het huisvestingsbeleid van de Hogelschool Utrecht.

In 2010 is het huisvestingsbeleid 2010-2025 vastgesteld middels het strategische document ‘huisvesting Verbindt’. Daarin zijn een aantal belangrijke doelstelling opgenomen om de Hogeschool Utrecht te transformeren naar een ‘University of Applies Science’ ; een (gebouwde) omgeving, waar hoogwaardig onderzoek en onderwijs plaatsvindt. Hoogwaardig door een sterke identiteit en optimale mogelijkheden voor innovatie en kennisuitwisseling. Om dat te bereiken verhuist de Hogeschool alle onderzoeks- en onderwijsactiviteiten naar de USP campus de Uithof. De transitie is volop gaande: de herhuisvesting nadert de afronding, een aantal HU panden op de Uithof zijn succesvol gerenoveerd en de nieuwbouw zal september 2018 worden opgeleverd.  

De midterm review is naast een objectieve weergave van de behaalde doelstellingen vooral agenderend richting de toekomst. Dan doen we door het vooruit kijken centraal te stellen. Wat kan er bereikt worden op de HU campus op het USP de Uithof op de korte, middellange en lange termijn? Daarbij maken we gebruik van ontwerpend onderzoek. Informatie halen we op uit bestaande rapportages, diverse interviews, het veldbezoek en de werksessies met de gebruikers van de HU gebouwen en het USP de Uithof. De resultaten verwerken we in een aanprekend, concreet en bondig document.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Marnix de Vos of Josephine de Boer 


Ontwikkelingsvisie zuidelijk Maasdal

170523 Maasdal 

Product: MIRT onderzoek Ontwikkelingsvisie zuidelijk Maasdal
Opdrachtgever: gemeente Maastricht

 

 

  

 

Antea, BVR en HKV werken tot eind  2017 samen aan een ontwikkelingsvisie voor het zuidelijk Maasdal. Het gaat om de toekomst van de prachtige stad Maastricht en het groene Eijsden aan de Maas. De hoogwaterstanden op de Maas zullen in de toekomst hoger worden door klimaatverandering. Om de veiligheid van Maastricht en Eijsden op peil te houden zijn maatregelen nodig. Dit zal een samenspel zijn tussen rivierverruiming en verhoging van dijken. Het doel van de visie is om synergie te bereiken tussen deze maatregelen en de ruimtelijke ontwikkeling van het gebied.

Meer info: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


Landschapsplan Quarantainegebied Rotterdam

170728 BVR Collage Q terrein 

Product: Landschapsplan Quarantainegebied Rotterdam
Opdrachtgever: Havenbedrijf Rotterdam

 

 

  

 

In opdracht van het Havenbedrijf Rotterdam maakt BVR een landschapsplan voor het quarantaineterrein in de Rotterdamse haven. Dit weelderig groene Rijksmonument met 9 monumentale gebouwen en een strand aan de Maas krijgt een nieuwe toekomst. Het wordt een groene campus als uitvalsbasis voor innovatieve bedrijven van het Rotterdam Innovation District. Het landschapsplan borgt de cultuurhistorische waarden van het terrein en biedt een sterk groen raamwerk voor het toekomstige gebruik.

Meer info: Bernadette Janssen en Bart Bomas


Gebiedsverkenning Utrecht Oost

160510 BVR Utrecht Oost

Product: Gebiedsvisie Utrecht Oost
Opdrachtgever: provincie Utrecht, gemeente Utrecht, ministerie IenM, RUU, USP

  

 

 

Samen met een compacte groep partijen en deskundigen uit de omgeving werkt BVR aan de gebiedsverkenning Utrecht Oost. De verwachting is dat de stad Utrecht, maar ook het Science Park,  de komende jaren flink gaat groeien. Dit vraagt om slimme oplossing op het gebied van bereikbaarheid en ruimtelijke planning. De komende periode wordt in drie stappen toegewerkt naar een resultaat dat tijdens het bestuurlijk overleg MIRT in het najaar wordt aangeboden aan de minister van IenM. In stap 1 wordt de gezamenlijke ambitie bepaald en de leidende principes, in stap 2 de kansen en opgaven en in stap 3 de vertaling naar effectieve maatregelen en oplossingsrichtingen.  

Voor meer informatie kunt u terecht bij Marnix de Vos en Hilde Blank


Versterken goederencorridor NL

160328 corridor

Product: Visualisatie knooppunten goederenvervoercorridors Zuid en Oost
Opdrachtgever: Ministerie I en M en Provincie Gelderland

  

 

 

 

Voor de logistieke knooppunten corridor Zuid (Moerdijk, Tilburg, Venlo) en Oost (Gorinchem, Tiel, Nijmegen) maakt BVR visualisaties van de huidige situatie en kansenkaarten voor de toekomst. Daarnaast faciliteert BVR werksessies met gebiedspartijen op locatie. Resultaat zijn bouwstenen voor het MIRT onderzoek goederencorridor tussen Rotterdam en Duitsland. De werksessies vinden plaats in de maanden april en mei en de producten worden in juni opgeleverd. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Josephine de Boer.


Nieuwe werkmilieus in de MRA

160114 BVR Plabeka

Product: Kansenkaarten
Opdrachtgever: MRA regio

 

  

BVR onderzoekt samen met Ecorys en de Vrije Universiteit Amsterdam en in opdracht van de Metropool Regio Amsterdam de kwalitatieve behoefte aan werkmilieus. Wij maken daarvoor kansenkaarten. Met de ontwikkeling van de kansenkaarten signaleren we behoeftes en waar dingen samenkomen. Wat zijn de formele en informele werkmilieus in de toekomst. Dit kwalitatieve onderzoek loopt parallel aan een kwantitatieve vraagraming (door Ecorys, de VU en Gerlof Rienstra) naar werkmilieus. Eind maart worden de bevindingen van beide onderzoeken met elkaar geconfronteerd. Het resultaat is een belangrijke bouwstenen voor de actualisatie van de Plabeka 3.0 van de MRA.

Voor informatie: neem contact op met Marnix de Vos


Ruimtelijk Masterplan De Zaanse Schans

151211 Offerte BVR Zaanse Schans

Product: Masterplan
Opdrachtgever: Stichting de Zaanse Schans en gemeente Zaanstad

  

 

 

BVR werkt, samen met SteenhuisMeurs (cultuurhistorie) en het verkeerskundig adviesbureau XTNT, aan een ruimtelijk Masterplan voor de Zaanse Schans. De bezoekersaantallen voor deze unieke toeristische en recreatieve trekpleister van Nederland stijgen boven verwachting. Dat vraagt om een goede logistieke afwikkeling en een goede balans tussen de cultuurhistorie en de bestaande woon- en werkomgeving. Daarnaast heeft de Stichting ambitie om het gebied voor langdurig verblijf aantrekkelijk te maken en als poort naar het toeristisch recreatieve achterland. Een mooie opgave waar BVR samen met de direct betrokken partijen aan werkt.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Marnix de Vos. 


O-team

151217 BVR O team

Product: Advies
Opdrachtgever: Ministerie IenM

  

 

Hilde Blank vormt samen met Joost Schrijnen (adviesbureau Ruimte voor Ontwikkeling) en Geurt van Randeraat (SITE Urban Deveopment) het O-team. Het Ontwerpteam (O-team) helpt bij concrete en complexe ruimtelijke opgaven. Bijvoorbeeld in gebieden waar het aantal bewoners afneemt of bij lokale opgaven rond klimaat en energie. Het O-team zet de kracht van ontwerp in om samen met de betrokken partijen de opgave te analyseren. Ze denkt mee en helpt met het verkennen van concrete, toepasbare en innovatieve oplossingen. www.oteam.nl

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Hilde Blank.

 


Central Innovation District Den Haag

151119 BVR CID

Product: Position Paper en ruimtelijke verkenning
Opdrachtgever: gemeente Den Haag

  

 

 

BVR werkt samen met Atelier Tordoir en SITE-UD aan een Positionpaper en een ruimtelijke verkenning voor het CID van Den Haag. Den Haag denkt na over de ruimtelijk en economische vernieuwing van de stad. Er zijn voldoende aanleidingen en kansen om het beeld over Den Haag zo neer te zetten dat de stad uitdaagt om in te investeren en om nieuwe economieën aan te trekken. Er gloort een perspectief voor een Central Innovation District Den Haag (CID) dat fysiek gelokaliseerd is tussen Den Haag Centraal, Den Haag Hollands Spoor en Den Haag Laan van NOI en is een scharniergebied tussen drie stations, drie campussen, drie kerngebieden en drie aansluitende gebieden. BVR heeft een spel ontwikkeld dat gespeeld zal worden tijdens de IABR. De discussies over de next economy van Den Haag tijdens de IABR zijn mede input voor de producten. De resultaten worden begin juni op de IABR door BVR en Tordoir gepresenteerd.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Bart Bomas.

 


Quarantaineterrein Rotterdam

151102 BVR quarantaine

Product: Toekomstvisie
Opdrachtgever: Havenbedrijf Rotterdam

  

 

 

BVR werkt, samen met MEI architecten, aan de toekomstvisie voor het Quarantaineterrein. Dit terrein ligt midden in de haven aan de zuidoever van de stad naast het succesvolle RDM terrein. De gebouwen en het terrein zijn rijksmonument.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Bernadette Janssen.

 


Vervolg Hoeksche Waardenmakerij

131202 RP beeld website 450 px

Product: Nieuwe aanpak gebiedsontwikkeling
Opdrachtgever: Samenwerkingsorgaan Hoeksche Waard (SOHW)

  

 

 

 

Na een succesvol project Hoeksche Waardenmakerij in de zuidrand van de Hoeksche Waard is BVR gevraagd om de vernieuwende aanpak uit te breiden tot de rest van deze regio.
In Hoeksche Waardenmakerij gaan overheden, maatschappelijke organisaties en ondernemers samen op zoek naar een nieuwe, creatieve manier van gebiedsontwikkeling voor de Hoeksche Waard. Lokale initiatiefnemers en hun netwerken staan centraal.

Deze nieuwe aanpak vraagt om regels loslaten en denken buiten de bestaande en gebaande paden, zoeken naar slimme combinaties van samenwerking en financiering. Het doel: meerwaarde creëren in de Hoeksche Waard. Projecten moeten altijd de lokale economie versterken, ‘Follow the money!’ dat is de focus.

Voor de zuidrand zijn in 2014 vijf waardenketens gevormd. Vijf mooie verhalen over de toekomst van de zuidrand van de Hoeksche Waard. Daarin bieden vooral recreatie en zorg de economische kansen. Om die kansen te verzilveren is de energie van ondernemende mensen onmisbaar. Maar de overheid kan hieraan als een faciliterende overheid ook bijdragen met organisatiekracht. Alle lessen zijn vastgelegd in het ‘Werkboek Hoeksche Waardenmakerij; economische kracht vanuit de zuidrand’. In 2015 en 2016 krijgt het project een vervolg in de noordrand van de Hoeksche Waard. De aanpak Hoeksche Waardenmakerij staat dan open voor alle initiatiefnemers in de regio.


Lees alles over de Hoeksche Waardenmakerij op www.hoekschewaardenmakerij.nl


Koploperproject Maas Venlo

150513-BVR-Venlo-MIRT

Product: Koploperproject
Opdrachtgever: gemeente Venlo

 

 

BVR adviseurs werkt samen met Lievense CSO aan het Koploperproject Maas Venlo. Voor het BO MIRT van 2015 is de rapportage kansrijke oplossingsrichtingen gepresenteerd. Via de methode van ontwerpend onderzoek zal gezocht worden naar kansrijke combinaties die zowel een bijdrage leveren aan de hoogwater problematiek als de kansen voor de gebiedsontwikkeling van concrete ontwikkellocaties aan de Venlose Maas. Vanuit de benadering Stad = Rivier zijn verschillende scenario’s verkend, passend bij het profiel van Venlo en haar regio. BVR en Lievense CSO werken nu aan het overstijgende verhaal van ‘leven met de Maas’ met een uitwerking voor 5 concrete hotspots. Het project kent een doorlooptijd tot medio  2016. Voor meer informatie kunt u terecht bij Hilde Blank en Bart Bomas.


Qteam Havenbedrijf Rotterdam

Port-of-rotterdam-logo

Product: Advies ruimtelijke kwaliteit
Opdrachtgever: Havenbedrijf Rotterdam

 

 

 

Bernadette Janssen is lid van het Qteam van het Havenbedrijf Rotterdam. Het Qteam stimuleert de ruimtelijke kwaliteit van het totale havencomplex en adviseert ondernemers over hun bijdrage aan deze kwaliteit. De algemeen directeur van het Havenbedrijf dhr. Allard Castelein is voorzitter van het Qteam. De overige leden van het Qteam zijn Jan van Benthem, Adriaan Geuze en Joris Molenaar.


Almere Duin

140726-BVR-Almere-Duin

Product: Masterplan, Stedenbouwkundig plan, verkavelingsplan
Opdrachtgever: Amvest

 

 

 

BVR ontwerpt 7 jaar aan DUIN. In 2014 zijn de eerste delen van het landschap en de eerste woningen gerealiseerd. De eerste appartementen en kantoren volgen over een jaar. DUIN is een gebiedsontwikkeling waarin een nieuw landschap van strand, duinen, water en bossen de identiteit in belangrijke mate bepaalt. Naast de stedenbouwkundige en landschappelijke uitdagingen, is gekozen voor een geleidelijke ontwikkelstrategie in planvorming en bouw. Hiermee is DUIN een vernieuwende wijze van ontwikkelen, met veel aandacht voor de kwaliteit van de woonomgeving en flexibiliteit in uitvoering. Momenteel werkt BVR aan diverse stedenbouwkundige uitwerkingen.


Kwaliteitsteam Luchthaven Twente

150318-BVR-kwalitetisteam-Twente

Product: Advies ruimtelijke kwaliteit
Opdrachtgever: Provincie Overijssel en gemeente Enschede

 

 

 

 

Hilde Blank is voorzitter van het kwaliteitsteam Luchthaven Twente. Dit team bestaat uit 4 topdeskundigen op de kennisvelden Landschap en Ruimtelijke ontwikkeling, Cultuurhistorie, Duurzaamheid, Innovatie&Technologie en Luchthavenontwikkeling. Het Kwaliteitsteam moet ervoor zorgen dat er dusdanige stedenbouwkundige, landschappelijke en cultuurhistorische principes ontwikkeld en gehanteerd gaan woorden zodat de voormalige luchthaven zich kan gaan ontwikkelen tot Technology Base Twente (TecBT), de iconische internationale ontwikkel- demonstratie- en productiezone voor Advanced Materials and Manufacturing. BVR ondersteunt het kwaliteitsteam in het maken van het gebiedsprofiel, set spelregels voor de ontwikkeling en een beeldkwaliteitsboek om partijen te inspireren.


SER raad Noord Nederland

141117 BVR ser noord nederland

Product: Onafhankelijke adviezen
Opdrachtgever: Samenwerkingsverband Noord Nederland (SNN)

 

 

 

Hilde Blank is lid deskundige op het gebied van de ruimtelijke ordening en tevens voorzitter van de commissie ruimtelijke ordening. Naast het geven van onafhankelijke adviezen op tal van beleidsterreinen waarover de sociaal Economische Raad adviseert, is zij trekker van het advies over de Ruimtelijke Ordening van de ondergrond. Dit advies komt tot stand in nauwe samenwerking met diverse gebiedspartijen en organisaties die deskundig zijn op dit thema. Het advies van de SER raad over dit thema is in maart 2016 uitgebracht.