130613 BVR-regiobeeld-oldenzaal

Structuurvisie Oldenzaal, strategische ingrepen

Type product: Structuurvisie
Opdrachtgever: Gemeente Oldenzaal

In het najaar van 2012 is BVR gevraagd om de structuurvisie voor de gemeente Oldenzaal vorm te geven. De gemeente was op zoek naar een structuurvisie die de koers voor de komende 10 jaar uitzet vanuit de kracht van de samenleving. Het is een uitnodiging aan ondernemers en gebiedspartijen om samen aan de toekomst te werken.

De Structuurvisie Oldenzaal is een beleidsdocument waarin vastgelegd wordt waar de komende 10 tot 15 jaar ruimtelijke ontwikkelingen zijn te verwachten, wat de ambitie van de gemeente is en hoe de gemeente deze denkt te realiseren.

De laatste structuurvisie van Oldenzaal dateert van 1990. Sinds die tijd is er veel veranderd. Bijzonder is dat bijna alle plannen, die toen bedacht waren, inmiddels zijn uitgevoerd. Tegelijkertijd bevinden we ons nu in een andere tijdgeest. Stadsuitleg is nauwelijks meer aan de orde, het gaat vooral om de transformatie van de bestaande stad zodat deze past bij de wensen van deze tijd.

130711 BVR-Oldenzaal-top totaal

De structuurvisie legt de focus op vier opgaven:

  1. Ruimtelijk vertalen van de Stadsvisie 2025
  2. Ruimtelijke structuur van de stad toekomstbestendig te maken
  3. Beter benutten van het bestaande, uitdragen van de eigen kracht
  4. Bijdrage van Oldenzaal aan haar omgeving als open en gastvrije stad.

Met deze structuurvisie slaat de gemeente Oldenzaal een nieuwe weg in. Zij wil initiatiefnemers en ondernemers meer ruimte geven hun plannen en dromen te verwezenlijken. Uiteraard wel in onderling overleg en op een manier die de ruimtelijke kwaliteit van Oldenzaal ten goede komt.

In een interactief proces met mensen van binnen en buiten Oldenzaal is het afgelopen jaar flink gediscussieerd wat geresulteerd heeft in vier strategische ingrepen in de stad:

1. Vergroten van het stedelijk kerngebied, waardoor een groter gebied komt te liggen in de invloedssfeer van de binnenstad. Door gebieden beter met elkaar te verbinden en planologische ruimte te bieden ontstaat een levendig gebied. De aanwezige kwaliteiten worden beter benut wat de aantrekkelijkheid en de beleving ten goede komt.

2. Ruimte maken voor de etalage van Oldenzaal, waardoor Oldenzaal laat zien waar ze trots op is! Het gebied tussen de invalsweg uit Hengelo en het spoor is aangewezen als etalage. Hier komen de maakindustrie en de innovatiekracht van de regio samen. Het Hulsbeek krijgt meer verbinding met de stad en via de etalage wordt noordoost Twente verbonden met de Netwerkstad Twente.

140128 BVR structuurvisie-Oldenzaal-jufferbeek

3. Ruimte voor gevestigde en nieuwe ondernemers, brug tussen kennis en productie. Oldenzaal is de afgelopen periode fors gegroeid als bedrijvenstad. Belangrijk is dat zittende bedrijven de mogelijkheid krijgen om mee te gaan met de tijd. Er liggen kansen om de verbinding te zoeken met de kennis op de UTwente en Kennispark. Maar ook nieuwe ondernemers moeten zich welkom voelen in Oldenzaal.

4. Vitale, onderscheidende en intieme wijken, die inspelen op klimaatverandering en een andere bevolkingssamenstelling. Oldenzaal kent woonwijken met een onderscheidend karakter. Belangrijk is dat de kwaliteit van de wijken op orde blijft en dat bewoners zich betrokken voelen bij hun eigen woonomgeving.
Door de wijken groener te maken of betere fietsverbindingen aan te leggen krijgen de wijken een andere uitstraling en zijn beter verbonden met elkaar en de stad.

De gemeente heeft de samenleving opgeroepen om te komen met initiatieven die een bijdrage leveren aan de bovenstaande voorgestane ingrepen. Een eerste lijst is opgenomen in de uitvoeringsparagraaf. Daar staat wat er de komende tijd staat te gebeuren en wat de rol van de gemeente is. Deze lijst moet gezien worden als een
uitnodiging.

140128 BVR structuurvisie-Oldenzaal-winkelcentrum-de-Thij

Rol BVR
BVR heeft, in nauwe samenwerking met de gemeente, de structuurvisie inhoud gegeven en een actieve bijdrage geleverd aan alle werkateliers en bijenkomsten met de samenleving. Zij heeft actief de gemeenteraad bij het proces betrokken, als ook de omliggende gemeenten. Met de samenleving zijn brede bijeenkomsten georganiseerd maar ook diepte interviews op persoonlijke titel met mensen die het verschil kunnen maken. Daardoor is goed inzicht verkregen wat er speelt en leeft in de samenleving en op welke wijze de gemeente haar uitnodigende en faciliterende rol in kan zetten.

Bijzonder aan de structuurvisie is dat geen alles dekkende visie is maar focust op strategische en toekomstgerichte onderwerpen. De plankaart is een betekenisvolle kwalitatieve kaart die de essentie van de visie op een aansprekende manier visualiseert.