141117 BVR Brainport Stationslocatie

MIRT onderzoek Brainport Avenue 2020-2040 

Product: MIRT onderzoek
Opdrachtgever: Gemeente Eindhoven en Ministerie van IenM 

 

MIRT onderzoek Brainport Avenue 2020-2040

BVR adviseurs heeft in twee fasen gewerkt aan het MIRT onderzoek Brainport Avenue 2020-2040. De eerste fase bestaat uit het opstellen van drie zich van elkaar onderscheidende ontwikkelperspectieven voor de ontwikkeling van Brainport Avenue in de periode 2020-2040 met als doel het versterken van het (inter)nationale vestigingsklimaat in de Brainportregio Eindhoven.

De tweede fase betreft het maken van een gebiedsvisie voor de Brainport Avenue, gebaseerd op de bouwstenen die uit de eerste fase naar voren zijn gekomen. Tevens was de vraag om enkele verdiepende analyses uit te voeren ter onderbouwing, met name op het gebied van mobiliteit, vestigingsklimaat, ontwikkelstrategie en adaptief programmeren.

Extra vraag voor het MIRT onderzoek was de landzijdige ontsluiting van Eindhoven Airport.

141117 BVR Brainport Internationaal Vlinder

Het MIRT onderzoek moet gezien worden als een pilot in het kader van de vernieuwing MIRT. Nieuw is dat gedacht wordt vanuit kansen en niet vanuit knelpunten. De integrale benadering staat centraal en alle partijen doen mee op gelijkwaardige basis. Het bedrijfsleven zit gelijk aan tafel en via ontwerpateliers zijn verschillende stakeholders en gebiedspartijen bij het gehele proces betrokken.

Nieuw is het element van adaptief programmeren waarin de verschillende opgaven in tijd zijn gezet en inzichtelijk is gemaakt welke onderdelen van elkaar afhankelijk zijn.

In de eerst fase heeft BVR samengewerkt met een reflectieteam bestaande uit Movares, Fakton en Rienstra beleidsonderzoek en –advies. In de tweede fase is het team gewijzigd in een expertteam bestaande uit: Goudappel Coffeng, Jorna Advies, Rienstra Beleidsonderzoek en –advies en Blueconomy.

 

De drie ontwikkelperspectieven

Door middel van ontwerpend onderzoek heeft BVR drie ontwikkelperspectieven geschetst:

141117 BVR Brainport logo connected region141117 BVR Brainport Logo tech city141117 BVR Brainport Logo coolest town

Connected Region, met de focus op het optimaliseren van de verbindingen, dus investeren in infrastructuur. Het gaat uit van het principe van het vergroten van de agglomeratiekracht door middel van ‘Borrowed Size’ en ‘Borrowed Quality’.

Tech City, met de focus op het ontwikkelen en verder uitbouwen van een cross-over cluster in Noordwest Eindhoven met prioritering van de ontwikkelingen in dit gebied. Onderdeel is een knooppunt ontwikkeling rondom een nieuw IC-station als hart van de gebiedsontwikkeling.

Coolest Town, met de focus op een kwaliteitssprong van Eindhoven op het gebied van wonen, voorzieningen en Leisure. Hier vindt de ontmoeting en open innovatie plaats tussen de verschillende sectoren en werkvelden die de regio biedt.

 

Van Brainport Avenue naar BrainportCity

Op basis van het debat met een brede klankbordgroep heeft de stuurgroep bouwstenen uit de verschillende ontwikkelperspectieven gehaald die de basis vormen voor de gebiedsvisie.

Samen met het expertteam heeft BVR de bouwstenen vertaald naar een nieuw gebiedsperspectief: BrainportCity.

141117 BVR Brainport brainportcity

De gebiedsvisie BrainportCity is een kansrijk toekomstperspectief waarmee de Brainportregio kan blijven concurreren met Europese kennis- en innovatieregio’s. Substantiële verbeteringen van de agglomeratiekracht, connectiviteit en vestigingsklimaat worden bereikt door: 

 • het maken van een kwaliteitssprong in de stedelijke cultuur
 • het verkorten van de reistijden over weg en spoor en een verbeterde ‘last mile’
 • het versterken van relaties tussen arbeidsmarkten, dienstensectoren en kennisclusters,

Voor de ontwikkeling van de Brainportregio tussen 2020 en 2040 wordt de koppeling gelegd met de stedelijke cultuur. Hiervoor is een schaalsprong nodig: van Brainport Avenue naar BrainportCity. BrainportCity is een nieuw stedelijk systeem, zonder bestuurlijke grenzen, dat aansluit bij het ruimtelijke verstedelijkingsmodel van Brabant: de mozaïek metropool.

Het is een ontwikkelconcept waarmee de Brainportregio Eindhoven een eigen icoon krijgt van internationale allure. De innovatiekracht en de samenwerking wordt hier zichtbaar en er ontstaat een magneetfunctie voor investeerders, kenniswerkers en nieuwe vestingen uit het bedrijfsleven.

Het gaat onder andere om de transformatie van monofunctionele naar multifunctionele bestemmingen, onderscheidende vestigingslocaties en ruimte voor stedelijk leven. Binnen BrainportCity wordt samenwerking, cross overs en innovatie (smart city / mobility, living labs) actief gestimuleerd. Investeringen in het landschap, de infrastructuur en de openbare ruimte zijn voorwaarde scheppend.

BrainportCity is een stip op de horizon waar in stappen naar toe kan worden gegroeid volgens het principe van Adaptief Programmeren. Hiervoor is een eerste aanzet gegeven.

141117 BVR Brainport Centrum link met internationaal

Door de focus op BrainportCity wordt vanuit de overheid richting gegeven. Het aanjagen van de gewenste ontwikkelingen kan gebeuren door het instellen van een gebiedsorganisatie, het doen van voorinvesteringen en het borgen van juridische randvoorwaarden. De ontwikkeling zelf zal moeten worden opgepakt door ondernemers en initiatiefnemers.

Voor de uitwerking zijn tien opgaven geformuleerd.

 

 1. Internationale verbindingen

 2. Stationsomgeving

 3. Centrum stedelijke ontwikkeling

 4. Multimodaal transferpunt

 5. Brainport shuttle

 6. (her)ontwikkeling bedrijventerreinen Noord West

 7. Hoofdwegennet

 8. Opschalen HOV systeem

 9. Innovatie, Smart city/mobility, living lab

 10. Landschap, stedelijk groen en water als kwaliteitsdragers

 

De meest in het oog springende zijn:

Het opschalen van het station Eindhoven tot een internationale IC knoop in Noordwest Europa, het maken van een kwaliteitssprong in de stationsomgeving, de aanleg van de Brainport Shuttle en het maken van een nieuw multimodaal transferpunt in de Noorwesthoek van Eindhoven, nabij Acht.

De Brainport Shuttle is een nieuw vervoersconcept dat innovatiecampussen met elkaar en de stedelijke cultuur verbindt, tevens de directe OV verbinding van en naar Airport Eindhoven

141117 BVR Brainport Multimodaal punt

Ten behoeve van de presentatie aan de minister en de staatssecretaris is een kort filmpje gemaakt die de essentie van BrainportCity weergeeft. De partijen zijn nu aan zet de gebiedsvisie verder te concretiseren.

De gebiedsvisie is hier te downloaden.