140506 BVR recreatiegebieden collage

Visie recreatie-gebieden 2030

Product: Toekomstvisie 2030
Opdrachtgever: Koepelschap Buitenstedelijk Groen

 

Wat is de toekomst van de recreatie gebieden rond de stad Rotterdam? Dat is het vraagstuk waar BVR in opdracht van het Koepelschap Buitenstedelijk Groen een vernieuwingsstrategie voor heeft ontwikkeld.

Nu stedelijke regio’s economisch steeds relevanter worden, neemt ook de noodzaak van een gezonde omgeving en van gebruikslandschappen dicht bij de stad toe. De huidige staat van de recreatiegebieden sluit echter niet aan bij het recreatieve gebruik van nu en in de toekomst en mist een onderscheidende identiteit en ruimtelijke kwaliteit.

Dit vraagt om een grootschalige transformatie. Hiervoor is een fundamenteel andere wijze van werken en kijken naar recreatie en de landschapsgebieden rond de stad noodzakelijk. BVR heeft daarom gebiedsprofielen ontwikkeld en toegepast op vijf buitengebieden in de regio Rotterdam. Met de gebiedsprofielen heeft BVR een voorzet gegeven voor kansrijke differentiatie van de gebieden en onderscheidende handelingsperspectieven.

 

Het werken met deze profielen vraagt om een cultuuromslag voor de recreatieschappen. De belangrijkste conclusies van het onderzoek dat is verricht door BVR zijn:

  • Buitenrecreatie heeft onvoldoende economische kracht om de transformatieopgave in beweging te krijgen. Het opsporen van andere economische opgaven en partners is noodzakelijk.

  • Vernieuwing in beheer en het recreatieve product is nodig, met een eigen aanpak per gebied en ruimte voor partners

  • De landschappen in de regio Rotterdam zijn te uniform en daarmee van onvoldoende waarde. Sturen op differentiatie is voorwaarde bij de transformatie. Het landschap zelf biedt daar onvoldoende aanleiding toe. Nieuwe verhalen zijn nodig.

 

De gebiedsprofielen bestaan uit vijf bouwstenen. Gezamenlijk bepalen ze de ‘look’ en ‘feel’ en de kracht van het gebied. Een profiel bouwt voort op de bestaande kracht en kansen van het gebied. Het is geen vastomlijnd project maar een leidraad voor vernieuwing. Het geeft focus aan toekomstige investeringen in tijd en energie. De profielen bieden belanghebbende partijen een toekomstperspectief per gebied. Uit deze profielen komt een handelingsperspectief voort. Deze bestaat uit een aantal gebied specifieke hoofdopgaven die om een eigen marketingkansen en verdienconcepten en partners vragen.

 

  • Project: Strategische visie recreatiegebieden regio Rotterdam 2030

  • Periode: 2013 – 2014

  • Opdrachtgever: Koepelschap Buitenstedelijk Groen i.s.m. gemeente Rotterdam en Provincie Zuid Holland

  • Met een bijdrage van Brand! Communicatie en Buck Consultants International

  • Status: vastgesteld juni 2014