180419 kracht van regionaal ontwerp

De transitieopgaven vragen om een nieuwe kijk op de inrichting van stad en land. Regionaal ontwerp vanuit de stedenbouw kan dat activeren. Hilde houdt een warm pleidooi om regionaal ontwerp in te zetten om opgaven te doorgronden, verbanden te leggen en kansen te verkennen. Gebruik de diepe ondergrond en de cultuurhistorische lagen ter inspiratie en om gebieden karakter te geven maar ga er niet dogmatisch mee om. nieuwe opgaven vragen om eigentijdse ingrepen in landelijk en stedelijk gebied.

Op de foto van links naar rechts: Bart Krol, Adri Bom, Hilde Blank, Henk Ovink

Schets Leiden 2040 002

In het kader van de Omgevingsvisie Leiden gaat BVR met stadmakers aan de slag om te verkennen wat voor een stad Leiden wil zijn in 2040 en welke vorm van verstedelijking daar bij past. 25 april wordt het startsein gegeven van de Omgevingsvisie Leiden waarbij de stadmakers één van de participatietrajecten is. Hilde Blank, stadsstedenbouwkundige van Leiden, gaat met 30 stadmakers aan de slag.


Meer informatie en aanmelden kan via www.leiden.nl/2040.

180418 BVR Tourteam 2050 Provincie Utrecht

In vier inspirerende werkateliers heeft BVR met een vast Tourteam van experts gebouwd aan een toekomstbeeld 2050 voor de provincie Utrecht. Het tourteam bestaat uit experts van het Rijk, gemeenten, waterschappen, maatschappelijke organisaties en de provincie.
23 januari zijn we van start gegaan en het resultaat wordt 19 april door Marnix de Vos in het provinciehuis gepresenteerd in het Integraal Koersdebat. De resultaten zijn een belangrijke bouwstenen voor de Langetermijnvisie die uiteindelijk zal resulteren in de Provinciale Omgevingsvisie. Alle resultaten zijn terug te vinden op de website van de provincie.

180309 BVR Panorama Hollands Diep

In de zuidrand van de gemeente Cromstrijen spelen diverse initiatieven op het gebied van recreatie, cultuurhistorisch landschap en energie. Binnen project Hoeksche waardenmakerij is door BVR in 2013 de aanzet gegeven tot een verbindend verhaal: ‘Blauwe Hart van de Zuidrand’. In de gemeente is nu behoefte aan een concretisering van dit verhaal in de vorm van een ruimtelijke en economische visie die gedragen wordt door de verschillende gebiedspartijen.

BVR plaatst met de visie de initiatieven in ruimtelijke samenhang en beschrijft hoe ze samen een recreatief sterk netwerk vormen. Dit gebeurt in een interactieve atelieraanpak samen met de belangrijkste initiatiefnemers en de gemeente Cromstrijen, het SOHW, het waterschap en de provincie Zuid-Holland.

Voor dit project wordt BVR ondersteund door recreatie-expert Jan Oosterman en de planeconomen van Planmaat. De visie zal in april 2018 worden afgerond.

180131 BVR Utrecht centrum 2030 Lange Viestraat

Op 5 maart heeft het CMU zijn Manifest ‘Bouwstenen voor de toekomst’ en het onderzoeksrapport van BVR aan de Utrechtse politieke partijen gepresenteerd. In een debat (zie website CMU) zijn alle politieke partijen uitgedaagd om zich uit te spreken over de opgaven voor het centrum van Utrecht.

180228 BVR Hofbogen

BVR werkt voor Hofbogen BV en de gemeente Rotterdam aan een visie voor het dak van de Hofbogen. Met 1,9 kilometer lengte het langste bedrijfsverzamelgebouw van Europa. Een monumentaal spoorviaduct van centrum tot de snelweg dwars door het noorden van Rotterdam.

180219 banner bna stad van de toekomst

Het komende jaar werkt BVR in een multidisciplinair team aan het BNA onderzoek “Stad van de Toekomst”. In deze ontwerpstudie is de Alexanderknoop Rotterdam onze experimenteerlocatie. Toekomstige uitdagingen laten we landen in deze onderontwikkelde en suburbane stationsomgeving. Uitdagingen zat om de monofunctionele gebieden in de Alexanderknoop om te vormen tot een geïntegreerd systeem en een prettig stuk stad.

Het team bestaat uit VenhoevenCS Architecture+Urbanism, BVR adviseurs ruimtelijke ontwikkeling, Sweco, retail expert Tony Wijntuin, schrijver en stadsonderzoeker Tijs van den Boomen, ABC projectontwikkeling en Fakton.

Meer info zie de site van de BNA.

180217 banner academie

Wat is de MRDH?

Deze vraag staat centraal in de studio Regionaal Ontwerpen voor de academie studenten in Rotterdam. Bernadette gaat samen met de studenten op zoek naar een nieuw ruimtelijk beeld voor de regio.
Dit door middel van ontwerpend onderzoek, gecombineerd met kennisontwikkeling over place-branding. Bernadette geeft deze studio samen met Martin Aarts van het Ministerie en Rinske Brand van Brand Urban Agency

 

 

 

 

"Van het ministerie van Wonen komt het signaal dat we ‘creatiever moeten kijken naar bouwen van woningen in de groene gebieden rondom de grote steden’. Van het ministerie van Infrastructuur moeten we ‘eerst bewegen en dan bouwen’ en ‘de bestaande infrastructuur beter benutten’. Van de grote steden moeten we vooral binnenstedelijk bouwen om het waardevolle omliggende landschap te sparen en draagvlak te vergroten voor de stedelijke voorzieningen."

"Hoogste tijd om al die signalen te ontwarren en ruimte te bieden aan het gesprek waar het eigenlijk om zou moeten gaan."

Lees hier de volledige column van Hilde Blank in de Cobouw

180108 BVR zuiderduin

In de tijd van lijstjes, blikken de kunstcritici van het NRC terug op het afgelopen jaar. In de categorie Architectuur zet NRC architectuur criticus Bernard Hulsman Zuiderduin, ontworpen door BVR en ZUS, op nummer 1.

Ook dit jaar ontwerpen we weer volop aan DUIN en krijgt ook de hoogbouw in de duinen vorm.

Zie hier het NRC artikel De beste kunst van 2017. Wat blonk volgens de critici van NRC uit in de beeldende kunst en de architectuur van dit jaar?

 

rijnlandse architectuurprijs

Studentenhuisvesting Langebrug’ van Mecanoo architect Dick van Gameren heeft woensdagavond 29 november, in een tot de nok gevuld Scheltema, de juryprijs van de #RAP071 gewonnen. Juryvoorzitter Hilde Blank prees "dit geniale idee, dat met groot vakmanschap is uitgewerkt en consistent is terug te vinden in het gerealiseerde".

De publieksprijs ging naar de parkeergarage onder de Lammermarkt: dit project behaalde in een spannende strijd met de Catharinabrug 23 procent van de stemmen. Wethouder Paul Laudy overhandigde de prijs aan het winnende bureau JHK Architecten.

lees het juryrapport

o team leden

Het O-team is tijdens de afsluiting van Het Jaar van de Ruimte in 2015 gelanceerd. Joost Schrijnen, Geurt van Randeraat en Hilde Blank hebben de afgelopen 2 jaar succesvol opdrachtgevers geholpen hun projecten een stap verder te brengen. Het inzetten van ontwerpkracht om de opgave aan te scherpen bij ruimtelijke vraagstukken is succesvol gebleken. Na 2 intensieve jaren is het O-Team vernieuwd. Klaas de Boer, Marcus Fernhout en Ingeborg Thoral nemen het stokje over. Voor meer informatie over de resultaten van het eerste O-Team en de kennismaking met het nieuwe team kijk op www.oteam.nl.

 

 

 

 

 


Op woensdagavond 29 november worden de winnaars bekend gemaakt van zowel de jury- als de publieksprijs van de Rijnlandse Architectuur Prijs 2017.

Het belooft een bijzondere avond te worden, met niet alleen veel architectuur uit de regio, maar ook livemuziek van Pim Dros & Friends, spoken word door Patrick Ribeiro, en een minicollege van een vooraanstaand architectuurcriticus Bernard Hulsman (NRC).

Ook is RAP Leiden bijzonder vereerd Paul Laudy te gast te hebben: de wethouder bouw en openbare ruimte van Leiden mag vanavond de prijzen uitreiken. Fransje Sprunken (hoofd concepten VORM) schuift ook aan als tafelgast, naast juryvoorzitter Hilde Blank, die onlangs benoemd is tot kwartiermaker Stadsstedebouwer van Leiden. Veel inhoud, veel vermaak en een gezellige borrel to besluit. Reden genoeg dus, om de 29ste naar Scheltema te komen voor de uitreiking van RAP071!

Lees meer over de genomineerde projecten op: https://www.rapleiden.nl/programma/rap071-uitreiking-architectuurprijs-2017/

160412 BVR leven met de maas

BVR is mede ondertekenaar van de verklaring waarin meer aandacht wordt gevraagd voor de ruimtelijke kwaliteit van de Nederlandse Delta. BVR werkt zelf aan diverse opgaven die gaan over de impact van de hoogwaterveiligeid op de omgeving en ontwerpt en onderzoekt de kansen voor het versterken van de ruimtelijke kwaliteit. Met het ondertekenen van de verklaring willen wij als bureau onderstrepen hoe belangrijk het is om de wateropgave te benaderen als een ruimtelijke opgave, met aandacht voor de betrokken stakeholders en de inwoners.

Lees hier de verklaring en een artikel in het NRC.

Een selectie van actuale projecten van BVR waar de wateropgave en ruimtelijke kwaliteit centraal staan zijn:

Koploperproject Deltaprogramma Leven met de Maas

Toekomstschets Venlo Velden

Ontwikkelvisie Zuidelijk Maasdal

 

171030 BVR Aalte

Op 30 oktober geeft Bernadette Janssen een masterclass leegstand in de Achterhoek. Haar casus is “ vitaal centrum Aalten”. De masterclass is georganiseerd voor bestuurders en ambtenaren uit de regio.

 

 

 

 

 

Hilde Blank is de komende maanden kwartiermaker stadsstedenbouwer voor Leiden. Deze periode brengt zij in kaart welke kansen er zijn in Leiden en hoe een stadstedenbouwer daar een rol in kan spelen. Hilde Blank rond haar kwartiermakersfase eind dit jaar af. Daarna kijkt de gemeente samen met haar hoe de rol van stadstedenbouwer van Leiden best vorm kan gaan krijgen.

171018 BVR Venlo Velden

BVR werkt aan een toekomstschets voor het gebied Venlo-Velden (oostelijke Maasoever) en Groot-Boller (westelijke Maasoever). Dit gebied langs de Maas krijgt een belangrijke rol in de hoogwaterveiligheid van regio Venlo.

171018 BVR London kingscross

Op een 2-daagse excursie naar Londen gaat BVR op zoek naar de succesformules van nieuwe werkmilieus. We bezoeken onder andere King’s Cross en leren van Chiswick Park.

SER NN advies infra

Als voorzitter van de werkgroep ruimtelijke ordening van de SER-NN heeft Hilde Blank het advies over Infrastructuur Noord Nederland na 2023 gepresenteerd. Vanuit de kracht van het noorden: dataport, energieport, logistiek en de aanwezige kennisinfrastructuur (onderwijs en bedrijfsleven), zijn kansen geformuleerd voor Noord Nederland, zoals vestiging Europees kennisinstituut Waterstof economie en Fieldlab voor Smart Farming. Ook staat in het advies snellere en frequentere verbindingen naar Randstad en Duitsland. Nieuwsgierig? lees het advies.

170912 BVR van eesteren foundation

Op vrijdag 20 oktober 2017 wordt het nieuwe Van Eesteren Paviljoen aan de Sloterplas officieel geopend! De bijzondere middag start met een inhoudelijk deel in de vorm van een speciaal Van Eesteren Gesprek met bijdragen van verschillende experts uit het vakgebied, waaronder Hilde Blank (voorzitter EFL Stichting), Esther Agricola (directeur Ruimte & Duurzaamheid Gemeente Amsterdam) en Mechtild Stuhlmacher (Korteknie Stuhlmacher Architecten). Over oud, en meer nog over nieuw. Met aandacht voor erfgoed en vernieuwing.

170911 BVR BNA trienale

Op 25 september gaat Hilde Blank op de landschapstriënnale in debat over de waarde van groen bij stedelijke verdichting. BNA Onderzoek denkt dat het nodig is ons bewust te worden van de tere balans tussen rood en groen en voert het debat over hoe de ruimtelijke en maatschappelijke waarde van landschap anders kan worden bekeken en berekend. Wat zijn hiervoor de tools? Welke rekenmodellen kun je gebruiken voor het waarderen van landschap? Welke landschappen zijn waardevoller dan andere en waarom?

Het programma is te vinden op de website van de BNA.

170911 BVR AEF live

 

AEF Live op donderdag 14 september, een bijzonder evenement, een levend jaarboek. Een avond vol discussie, gesprek en debat. Met onder andere de discussie over de toekomst van Amsterdam. Wordt Amsterdam slachtoffer van het eigen succes? Udo Kock wethouder d66 A'dam laat zich live adviseren door Hilde Blank, directeur BVR (adviseurs ruimtelijke ontwikkeling), Roel van Herpt, strategist (Amsterdam in Progress)  en Arjen Gielen directeur nationale hypotheek garantie. Meer informatie over het event: www.aeflive.nl

170728 BVR Hoeksche Waard Energietransitie

Kan de energieopgave ‘Hoeksche Waard energieneutraal 2040’ zo worden vormgegeven, dat het een versterking is voor het landschap, de samenleving en de economie? Vanuit dit perspectief verkent BVR in opdracht van provincie Zuid Holland en Samenwerkingsorgaan Hoeksche Waard de ruimtelijke impact van de energietransitie voor de Hoeksche Waard.

De energietransitie biedt kansen voor ruimtelijke ontwikkeling en sociaaleconomische groei. BVR heeft dit voor de naburige regio Drechtsteden recent onderzocht in het ruimtelijke atelier Drechtsteden energieneutraal. Ook voor de Hoeksche Waard gaan we op zoek naar deze kansen. We bouwen daarbij voort op de successen van het BVR project Hoeksche Waardenmakerij.

BVR werkt in deze opdracht samen met Gerlof Rienstra van Rienstra Beleidsonderzoek en Beleidsadvies voor de ruimtelijke en sociaal-economische impact en Richard Ruijtenbeek van Ruijtenbeek Advies voor de technische mogelijkheden.

Meer informatie: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

170728 DUIN kreek

BVR heeft de opdracht om Kreekbos Zuid uit te werken in een stedenbouwkundig plan als onderdeel van het succesvolle nieuwe woongebied DUIN aan de rand van Almere.

Wij werken al 8 jaar aan DUIN voor Amvest in nauwe samenwerking met ZUS.

Kreekbos Zuid is net als Noorder,- en Zuiderduin een gebied waar het landschap dominant is aan het wonen. Kreekbos Zuid is een rijk bosgebied aan de voet van de DUINdijk. Door het bos loopt een helder kreek. Deze kreek vormt ook straks een waardevol onderdeel van het Kreekbos Zuid als woongebied. 

170622 BVR alkmaar oost

De bereikbaarheid van Alkmaar Oost is onvoldoende. Het college van B&W in Alkmaar wil dat dit probleem aangepakt wordt. Dit ogenschijnlijke verkeerskundige probleem bleek echter niet op te lossen door aanpassingen in de bestaande infrastructuur.
BVR adviseurs is gevraagd om de opgave vanuit een breder perspectief te onderzoeken. BVR ontwikkelde een integraal perspectief waar ruimtelijke ontwikkeling en mobiliteit elkaar versterken. De kansen en opgaven bleken niet te liggen op bestaande wegen, maar juist in nieuwe ontwikkelgebieden. Investeringen in mobiliteit worden daardoor gekoppeld aan de ontwikkeling van de stad Alkmaar. Deze inzichten waren voor het college doorslaggevend in hun besluitvorming.


Zie ook: “Bereikbaarheid Alkmaar Oost” van BVR en het persbericht van de gemeente Alkmaar.


Contactpersonen BVR: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. en Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

170616 Hilde EFL Stichting

Hilde Blank volgt Maurits de Hoog op als voorzitter van de Van Eesteren-Fluck & Van Lohuizen Stichting
De EFL Stichting, mede-vernoemd naar Van Eesterens echtgenote Frieda Fluck, is in 1975 opgericht met een tweeledig doel. Enerzijds is zij gericht op het bewaren en beheren van de archieven, auteursrechten en intellectuele nalatenschap van Cornelis van Eesteren en Theodoor van Lohuizen. Anderzijds stimuleert de stichting via subsidies de ontwikkeling van stedenbouw, planologie en landschapsarchitectuur in de geest van Van Eesteren en Van Lohuizen. Met het recent verschenen boekwerk De Nieuwe Grachtengordel en de tentoonstelling ‘Een betere stad’ sluit de EFL stichting een periode af waarin de focus vooral lag op het verleden. Met de komst van Hilde Blank wordt de focus nog meer verlegd naar de toekomst en actuele verstedelijkingsopgaven. Voor meer informatie zie www.EFL-stichting.nl.

170414 BVR fase2 alblasserdam

Op 30 mei is de gebiedsvisie Haven Zuid van Alblasserdam door de raad vastgesteld. BVR heeft in nauwe samenwerking met de gemeente met veel plezier gewerkt aan deze visie.

Alblasserdam kiest voor een ontwikkeling van de haven als onderdeel van het dorpscentrum en kiest voor de verdere ontwikkeling van haar rivierlocaties. Voor de voeding van het debat heeft BVR vooral met beelden gewerkt. Het werkproces bestond uit drie stappen van grof naar fijner.  Steeds een nieuw beeld als verslag van het debat en als voeding voor de volgende stap in het collectieve denk proces.

Geen plan maar een gemeenschappelijke ambitie in beeld.

170414 BVR fase1 alblasserdam

170414 BVR fase0 alblasserdam

170523 Maasdal

Antea, BVR en HKV werken tot eind  2017 samen aan een ontwikkelingsvisie voor het zuidelijk Maasdal. Het gaat om de toekomst van de prachtige stad Maastricht en het groene Eijsden aan de Maas. De hoogwaterstanden op de Maas zullen in de toekomst hoger worden door klimaatverandering. Om de veiligheid van Maastricht en Eijsden op peil te houden zijn maatregelen nodig. Dit zal een samenspel zijn tussen rivierverruiming en verhoging van dijken. Het doel van de visie is om synergie te bereiken tussen deze maatregelen en de ruimtelijke ontwikkeling van het gebied. BVR zal hiervoor ontwerpend onderzoek uitvoeren en een uitdagende ruimtelijke visie opstellen. Het project is gestart met een onder andere een veldbezoek op de fiets voor de hele projectgroep.

Meer info: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

170518 BVR ZUS 1 ZuiderDUIN

Het ontwerpteam DUIN, BVR en ZUS, feliciteert Amvest met deze prestigieuze prijs voor gebiedsontwikkeling. Deze nominatie geeft waardering aan de gemeenschappelijke inspanning om het gewaagde concept van DUIN tot realisatie te brengen.

170517 BVR Oteam


Dat is één van de lessen die het O-Team (Geurt van Randeraat, Joost Schrijnen en Hilde Blank) heeft laten optekenen in haar evaluatierapport. Na inmiddels 7 grote trajecten trekt het O_Team haar eerste conclusies. Het blijkt zeer vruchtbaar te zijn ontwerp in te zetten als middel om de opgave te formuleren, stakeholders te betrekken, ontwikkelingen te versnellen en tot doorbraken te komen. Het O-Team is inmiddels betrokken bij Waalsprong Nijmegen, spoorzone Zwolle, Jaarbeurskwartier Utrecht, centrum Doetinchem, Kanaalzone Middelharnis, verbinding Texel-Den Helder en leefbaarheid Oostburg. Voor meer informatie: www.oteam.nl en lees bijgaande pdf voor evaluatie.

170410 Alkmaar banner

Het college van Alkmaar zoekt oplossingsrichtingen voor het bereikbaarheidsvraagstuk van Alkmaar Oost. BVR vliegt deze opgave aan vanuit  verschillende invalshoeken:
-    ontwikkeling van mobiliteit (invloed digitalisering, elektrificatie, deeleconomie, knooppunten);
-    positionering Alkmaar op grotere schaal (dynamiek om Alkmaar heen, MRA Kop Noord Holland, West Friesland, de kust);
-    de kracht en parels van Alkmaar (ruimtelijke kwaliteit, openbare ruimte, gebouwen, identiteit/kernwaarden).
In een interactieve werkbijeenkomst wordt het college uitgedaagd om tot onconventionele oplossingsrichtingen te komen.

170412 BVR Overheid VS Bijenkorf

CID staat voor Central Innovation District.  Gemeente Den Haag gaat dit district verder inhoud geven door middel van een businesscase. BVR gaat samen met Ecorys deze case uitwerken.

De businesscase vraagt onderzoek op het gebied van stedenbouw, verkeer, landschap/publieke ruimte, civiele werken, wensen van partners en financieel inzicht in de kosten en de baten.

Eerder heeft BVR gewerkt aan het concept van het CID.

170210 BVR eteam drechtsteden


Energie is een van de grote thema’s voor de toekomst. BVR vertaalt het complexe energievraagstuk naar een voorstelbaar ruimtelijk en integraal beeld samen met een aantal experts op dit gebied. Recent deden wij dit voor de WestAs van metropoolregio Amsterdam en nu voor regio Drechtsteden.
Het regionale doel: 100% energieneutraal in 2050. Dit doel kan alleen worden bereikt door het slim mobiliseren van kennis en kunde én het commitment van overheden, bedrijven, kennisinstellingen en samenleving. Het middel hiervoor: een ruimtelijk atelier.
De kerntaak is om drie extreme scenario’s uit te werken en op basis daarvan met alle betrokkenen een vierde ‘synthese scenario’ op te stellen met oog voor lange termijn (2050), korte termijn (2023) en de wegen daartussen (ontwikkelpaden). Van elk scenario worden de effecten in beeld gebracht en de verbindingen gelegd naar andere regionale opgaven.
Het consortium E-Team bestaat uit BVR, Rienstra beleidsonderzoek en beleidsadvies, RRR-Advice en de NHTV.
Opdrachtgevers: Regio Drechtsteden, Ministerie van I&M en de VNGMeer info: Hilde Blank, Bart Bomas

160907 BVR Impressie St Mariewal

Vergroenen, verbinden en verwonderen: enthousiaste bewoners van Gouda dromen van een singelpark. BVR presenteerde in 2016 hiervoor een planschets. Inmiddels tekent landschapsarchitect Bart Bomas van BVR aan enkele detailuitwerkingen in opdracht van de stichting Singelpark Gouda. De wens is om stenige kades te veranderen met bloesembomen, bijenplanten en gras voor je blote voeten. De stichting start nog dit voorjaar met de uitvoering.
Meer info: Bart Bomas

logo hilversum

Het college van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Hilversum wil kwalitatieve versterking bij haar complexe gebieds- en vastgoedontwikkelingen. Zij kiest voor een raad van advies voor gevraagd en ongevraagd advies. De raad bestaat uit experts op het gebied van financieringsconstructies, juridische vraagstukken en stedenbouw. Bernadette Janssen neemt zitting als expert stedenbouw.

170109 am logo

AM kiest met de komst van Blank een directeurschap volgens het Rijksbouwmeestermodel, waarbij Blank zich vanuit haar functie als directeur/eigenaar van BVR Adviseurs voor een periode van 3 jaar aan AM verbindt.

Met de komst van Hilde Blank zal AM zich nog nadrukkelijker positioneren als gebieds- en vastgoedontwikkelaar die op basis van vernieuwende ruimtelijke concepten meerwaarde biedt aan gemeenten, beleggers en andere samenwerkingspartners. 

Persbericht

170102 BVR circulaire economie

Bewerking beeld IBA Parkstad

BVR onderzoekt samen met Ecorys wat de ruimtelijke impact is van de circulaire economie. Dit doen wij aan de hand van een concrete casus, de Westas in de Metropoolregio Amsterdam.

Op alle fronten is de circulaire economie inmiddels onderwerp van onderzoek. Toch blijven de resultaten hiervan vaak te abstract en te theoretisch. BVR wil het verschil maken. Geen abstracte schema’s of moeilijk leesbare kaarten voor een selecte groep experts, maar aansprekende toekomstbeelden voor een breder publiek. We geven de toekomstige circulaire economie een gezicht met beelden op streetlevel en rooftopview.

Dit doen we uiteraard samen met de belangrijkste betrokken partijen in de Westas en met experts. Medio januari is er een brede werkbijeenkomst en kort daarna leveren we het resultaat op.

BVR gaat verder en bouwt aan een community of practice. Geinteresseerd? Neem contact op met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

161206 BVR Zaanse Schans beeld

De Zaanse Schans staat altijd garant voor grote betrokkenheid en ondernemerschap. Op de avond dat we het ruimtelijke droombeeld 2030 presenteerden was dit duidelijk te merken. In een volle zaal met 170 stakeholders werd duidelijk dat het ontwerp van BVR een droom is die doorontwikkeld moet worden.
De Zaanse Schans neemt een speciale plek in, in mijn loopbaan als ontwerper. Het is bijzonder om bij te kunnen dragen aan deze unieke plek. Ik hoop van ganser harte dat de stakeholders gezamenlijk en vol overtuiging werk zullen maken van de droom.
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Download hier het Droombeeld Zaanse Schans 2030, bekijk een item over het Droombeeld op Zaan tv en kijk naar de vorderingen van de plannen op de site van de Zaanse Schans.

161206 BVR Zaanse Schans

161130 BVR ZOHO

BVR heeft in samenwerking met Emma Studio een maquette workshop voor het stadmakerscongres ontwikkeld en begeleidt. Tijdens de workshop werden stadmakers gevraagd om in 10 minuten ZoHo, de succesvolle hotspot voor ondernemende stadmakers, te verdichten. Daarbij was de uitdaging om tenminste 400 woningen aan de huidige woningvoorraad in ZoHo toe te voegen. Tijdens het stadmakerscongres zijn 38 unieke ontwerpen voor ZoHo gemaakt. Deze ontwerpen zullen worden gebruikt ter inspiratie voor de stadmakers van ZoHo.

161130 BVR ZOHO 2

161006 BVR eindadvies kwaliteitsteam twente

Het kwaliteitsteam Technology Base Twente heeft een stevig pleidooi gehouden om de aansturing van de ontwikkeling van het vliegveld Twente in handen te leggen van een onafhankelijke, niet ambtelijke, gebiedsregisseur. Belangrijk is het gebied actief in de markt te zetten, de tijd te nemen voor de ontwikkeling en nee zeggen wanneer er initiatieven komen die niet passen binnen het gebiedsprofiel. Via ontwerpend onderzoek kan samen met geïnteresseerde partijen geschetst worden waar ze in het gebied een plek kunnen kijken en hoe de gebruikers elkaar kunnen versterken en faciliteiten kunnen delen.

Met dit advies beëindigt het kwaliteitsteam, bestaande uit Hilde Blank (voorzitter), Arjan van Timmeren (innovatie en duurzaamheid), Marc Ibelings (architect) en Marinke Steenhuis (cultuurhistoricus), haar werkzaamheden. Lees hier het advies.

161104 BVR campusvisie UU

In opdracht van de universiteit Utrecht werkt BVR aan een toekomstvisie voor de universiteit Utrecht. Het gaat specifiek over de drie universiteitscampussen: binnenstad, University College Utrecht op de voormalige Kromhoutkazerne en USP De Uithof. Vraagstukken die aan de orde komen zijn: Bereikbaarheid en verbindingen; Sport, gezondheid en buitenruimte; Kennis en vastgoed; Wonen en voorzieningen. De campusvisie is de basis voor het masterplan dat in 2017 wordt opgesteld.

160921 BVR Website Alblasserdam


BVR ondersteunt de gemeente in haar zoektocht naar de ontwikkelingsmogelijkheden voor Haven-Zuid. De vraag die daarbij centraal staat: Welke ambitie past ons dorp? BVR schets een aantal beelden om dit debat te voeden.

 160921 BVR singelpark gouda

Op 22 september zal Bart Bomas van BVR de ideeën voor het Goudse Singelpark presenteren aan de inwoners van Gouda. Nieuwsgierig? Lees meer op de website Singelpark Gouda

160920 BVR banner Technology Base Twente


Onder leiding van Hilde Blank, voorzitter kwaliteitsteam vliegveld Twente, bogen ruim 80 raadsleden, statenleden, gemeenten, gebiedspartijen, bedrijfsleven en kennisinstellingen zich over de vraag hoe je van het vliegtuig een bijzonder gebied kan maken zonder te vervallen in traditionele gronduitgifte. Experts met brede ervaring etaleerden hun lessen waar Twente haar voordeel mee kan doen. In oktober biedt het kwaliteitsteam haar advies aan, waarna het team stopt. zie voor meer informatie het programma en het interview in de Tubantia.

160909 BVR CID Driehoek


Op 14 september schetste Bart Bomas de kansen van het Haagse Central Innovation District. Dit deed hij bij de publiekspresentatie van de Agenda Ruimte voor de Stad. Even later kopte RTV West: CID: van een 'niet bestaand' gebied tot centrum van vernieuwing in Den Haag.

Het Central Innovation District, - het gebied tussen en rondom Centraal station, Hollands Spoor en Laan van NOI - is een van de kerngebieden waar de gemeente Den Haag wil investeren in werkgelegenheid, woningbouw, mobiliteit en de openbare ruimte. In diverse regionale en landelijke media wordt de schijnwerper gezet op dit onderdeel uit de nieuwe agenda voor Den Haag.

 

160412 BVR Venlo boulevard maas

De Maas als innovatieve en duurzame bron voor stad, natuur en economie. Dat is de kern van het advies ‘Leven met de Maas’ van BVR aan regio Venlo.

De dijken langs de Maas bij Venlo moeten de komende jaren worden versterkt. Daarbij gaan hoogwaterveiligheid en ruimtelijke-economische ontwikkeling hand in hand. Stad en rivier moeten weer een eenheid gaan vormen. Ruimtelijke kwaliteit en het authentieke karakter van de Maasvallei zijn hiervoor de uitgangspunten, met daarbij het streven naar ruimte waar het kan en dijken waar het moet. BVR schetste niet alleen een wenkend toekomstperspectief. Ook werd met ontwikkelpaden tot 2100 in beeld gebracht hoe je daar stapsgewijs komt. Een grote kans blijkt de gecombineerde aanleg van hoogwatergeul Venlo-Velden en uitbreiding van de gemeentelijke bargeterminal door een verplaatsing van een jachthaven.

160916 BVR Hilversum


Hoe wordt het station een goed verbonden plek in de stad voor alle doelgroepen, dat is de centrale opgave. Ook moet er ruimte zijn voor groen en voor Hilversum als mediastad. In samenwerking met OKRA en de gemeente schets BVR aan een visie voor de toekomst van het gebied.

Bernadette Janssen en Elma van Boxel samen met de opdrachtgevers aan het woord over het ontstaan van DUIN.

In de film zijn prachtige beelden te zien van het huidige DUIN.

 

 

 

 

Hilde Blank is door de minister benoemt als lid van het Begeleidingscollege Planbureau voor de Leefomgeving (PBL).  Het Begeleidingscollege van het PBL heeft tot taak toezicht te houden op zowel de wetenschappelijke kwaliteit als de maatschappelijke relevantie van het PBL. Toezicht houden op de wetenschappelijke kwaliteit behelst in ieder geval de zorg voor periodieke visitaties. BVR adviseurs vertaald in haar werk vaak de onderzoeken van het PBL naar de praktijk en gebruikt de onderzoeken als kennisbron voor haar ontwerpend onderzoek. Zie ook het persbericht.

160709 singel gouda

Sinds een paar jaar zetten bewoners zich in om de openbare ruimte langs de singels van Gouda te verbeteren. Nu is het moment gekomen voor een samenhangend plan. Met enkele verbeteringen is al een aantrekkelijkere route mogelijk langs de Goudse singels rondom de binnenstad. Gouda kan zelfs een aantrekkelijk Singelpark ontwikkelen. BVR ondersteunt dit burgerinitiatief. In opdracht van de Stichting Singelpark Gouda maakt landschapsarchitect Bart Bomas van BVR een visie met een reeks voorstellen. Met sommige projecten kunnen bewoners meteen aan de slag: ‘Klussen aan de singel’.

BVR zomeratelier

Bernadette Janssen adviseert de gemeente Rotterdam over de opgaven van de toekomt. In de komende zomer zal zij vanuit die rol een aantal ateliers inhoudelijk voorzitten.
De Kaart van de Stad (opgavenkaart voor Rotterdam) wordt door middel van ontwerpend onderzoek in een vijftal ateliers een stap verder gebracht. Dit doet de gemeente samen met partners uit de stad.

151203 BVR stadionpark


De conceptgebiedsvisie Stadionpark is goed ontvangen. Een nieuw stadion aan de Maas, dat is de keuze van Feyenoord op basis van deze concept visie. Bernadette Janssen werkt samen met de gemeente Rotterdam aan een definitieve visie. Dit vraagt ontwerpend onderzoek naar de wensen en eisen uit de participatieronde en de kansen voor de twee locaties die niet als voetbalstadion worden ontwikkeld.

bvr sportcampus

 BVR ontwerpt het masterplan voor de sportcampus in opdracht van de gemeente Rotterdam. De gemeente heeft de ambitie om ruimte voor sport op topniveau te combineren met sporten in de openbare buitenruimte in een stedelijke parkomgeving. Met de sportcampus geeft de stad vorm en inhoud aan Rotterdam Sportstad. De sportcampus is onderdeel van de totale gebiedsvisie voor het Stadionpark.

160510 Uitnodiging Expertmeeting Ontwerp en Wet

Hilde Blank is op 18 mei één van de experts die haar visie zal etaleren over de relatie Ontwerp en Wet. Hilde Blank: “De nieuwe omgevingswet heeft de vraag naar en waardering voor ontwerpend onderzoek weer een nieuwe impuls gegeven. De ontwerpbenadering is hard nodig om gesteld te staan voor de nieuwe opgaven die op Nederland afkomen en een positieve bijdrage te leveren aan de kwaliteit van onze woon-en leefomgeving.” 

Uitnodiging

160913 BVR gebiedsverkenning Utrecht Oost

BVR heeft in korte tijd en in een interactief proces met gebiedspartners, regio en rijk de MIRT gebiedsverkenning Utrecht Oost gemaakt. In de gebiedsverkenning heeft BVR:

  • De opgave scherp benoemd
  • Een kansrijk perspectief geschetst
  • Een adaptief ontwikkelpad gemaakt

De gebiedsverkenning Utrecht Oost biedt een kansrijk toekomstperspectief voor de ontwikkeling van de zone tussen de Merwedekanaalzone, het Utrecht Sciencepark en de regio. In dit gebied vinden de belangrijkste stedelijke ontwikkelingen plaats die het meest bijdragen aan de economische groei van de regio en van Nederland als geheel. Een adequaat mobiliteitsnetwerk ondersteunt de economische en ruimtelijke ontwikkelingen. Dit netwerk wordt uitgebreid met stedelijke multimodale knooppunten aan de randen van de stad, nieuwe en verbeterde tram en fietslijnen, beter benutte regionale OV-stations, verbeterde af- en aansluitingen op de snelwegen en nieuwe mobiliteitsconcepten.

De gebiedsverkenning is geen blauwdruk. Het biedt wel een oriëntatie voor de stappen die nu op korte termijn al moeten worden gezet. Alle partners van de gebiedsverkenning Utrecht Oost hebben afgesproken hun samenwerking te versterken. In een programma organisatie wordt de komende jaren uitvoering geven aan de ambitie.

kansrijk perspectief
In 2040 heeft Utrecht zowel een schaalsprong in stedelijkheid als systeemsprong in mobiliteit gemaakt. Met het profiel Healthy Urban Living is dit op een Utrechtse manier gebeurd. De regio Utrecht groeit als attractieve vestigingslocatie om te wonen, te werken en te ontmoeten. Om dit te bereiken wordt gewerkt aan zeven opgaven:

  • Maken van interactiemilieus
  • Ontwikkelen van ‘smartware’
  • Het bouwen aan een ‘open community’
  • Uitbreiden van de keten Healthy Urban Living
  • Transformeren van de stad naar 400.000+
  • Groeien naar netwerk van stedelijke multimodale knopen
  • Opschalen van het mobiliteitsnetwerk

Langs deze weg kan Utrecht doorgroeien én tegelijkertijd de huidige, hooggewaardeerde kwaliteit van leven in stand houden.

160510 BVR CIDspel

Meer koffie en meer groen, dat was een van de aanbevelingen voor het Central Innovation District (CID) van Den Haag. Een kansrijk en zeer goed bereikbaar gebied in het hart van de stad. Het CID is een van de speerpunten van Den Haag voor de Next Economy.

Bart Bomas van BVR presenteerde op donderdag 28 april tijdens het IABR een positionpaper voor dit CID. Een uitnodigend magazine.

BVR maakte dit positionpaper samen met prof. Dr. Pieter Tordoir in opdracht van gemeente Den Haag. Momenteel wordt gewerkt aan een ruimtelijke verkenning. Op het IABR wordt ook een serious game gespeeld over het CID. Dit spel is door BVR ontwikkeld en bedoeld om de discussie los te maken. Op 7 juni volgt een groot slotdebat in het auditorium. http://iabr.nl/nl/agenda/agenda2016

160328 corridor

BVR werkt in opdracht van Ministerie IenM en de provincie Gelderland aan de profilering van de knooppunten in de Goederencorridors Zuid en Oost (MIRT onderzoek). Uitgangspunt is het nationaal programma Beter Benutten. Wij werken aan deze klus met de gebiedspartijen.

 160329 BVR kaart ondergrond

Hilde Blank, voorzitter commissie Ruimtelijke Ordening SER raad Noord Nederland heeft 21 maart het SER advies ‘kansen voor de ondergrond’ gepresenteerd. Juist in het Noorden waar de ondergrond veel emoties oproept, is het belangrijk waardevrije kennis te ontwikkelen. Deze kennis kan worden ingezet om de bronnen in de ondergrond te benutten voor duurzame toepassingen. Door het doen van kleinschalige pilots wordt kennis verkregen en ontstaat er nieuwe werkgelegenheid. lees hier het advies.

160317 BVR bkkc

Op donderdag 7 april 2016 organiseert bkkc Brabants kenniscentrum kunst en cultuur de expertmeeting 'omgevingskwaliteit | feit of fictie?'. Aanleiding is de Omgevingswet die vanaf 1 januari 2018 van kracht is. Met Co Verdaas, adviseur en bestuurlijk verkenner implementatie omgevingswet, Wouter Toorenoren, omgevingspsycholoog, en Hilde Blank, directeur BVR. vanuit haar eigen praktijk en de ervaringen met het O team, gaat in op meerwaarde van de ontwerpende discipline. Voor meer informatie: http://www.bkkc.nl/agenda/2016-april/omgevingskwaliteit-feit-of-fictie

160302 BVR Merwede

BVR werkt samen met Lievense CSO in opdracht van RWS aan de uitbreiding van ligplaatsen in de vluchthaven van Gorinchem. Het betreft een inpassing studie voor ligplaatsen ten behoeve van de binnenvaart.

160216 BVR Uitvoeringsagenda Greenport Aalsmeer

De Stuurgroep Greenport Aalsmeer heeft op 11 februari de ‘Uitvoeringsagenda Ruimtelijke Visie Greenport Aalsmeer‘ vastgesteld. De uitvoeringsagenda is door BVR in het afgelopen half jaar in een energiek en interactief proces met overheden en ondernemers opgesteld. Deze actiegerichte agenda faciliteert, daagt uit en stimuleert de modernisering van de glastuinbouw. De uitvoeringsagenda bestaat uit 7 actiepunten. Zie voor meer informatie www.greenportaalsmeer.nl. De rapportage is hier te vinden. Voor verdere vragen over het project kunt u contact opnemen met Hilde Blank en Marnix de Vos.

160114 BVR Plabeka

BVR onderzoekt samen met Ecorys en de Vrije Universiteit Amsterdam en in opdracht van de Metropool Regio Amsterdam de kwalitatieve behoefte aan werkmilieus. Wij maken daarvoor kansenkaarten. Met de ontwikkeling van de kansenkaarten signaleren we behoeftes en waar dingen samenkomen. Dit is niet te vertalen in een meer traditionele vraag aanbod analyse, maar gaat sterk over de kwalitatieve behoefte aan formele en informele werkmilieus. Deze behoefte komt voort uit trends en ontwikkelingen en transities in de economie en daarmee uit de nieuwe economie. Dit kwalitatieve onderzoek loopt parallel aan een kwantitatieve vraagraming (door Ecorys, de VU en Gerlof Rienstra) naar werkmilieus. Eind maart worden de bevindingen van beide onderzoeken met elkaar geconfronteerd. Het resultaat is een belangrijke bouwstenen voor de actualisatie van de Plabeka van de MRA.
Voor informatie: neem contact op met Marnix de Vos

160208 BVR Hoeksche Waard

De Hoeksche Waardenmakerij is weer van start gegaan. Nu al is er een mooie eerste oogst van zo’n 20 initiatieven. Die zijn op tafel gelegd tijdens de eerste bijeenkomst met initiatiefnemers op 3 februari. Het is de basis voor een energiek traject de komende maanden. BVR is onderdeel van het gebiedsteam dat lokale initiatiefnemers in de noordrand van het eiland stimuleert om ‘waardenketens’ te bouwen. In opdracht van het Samenwerkingsorgaan Hoeksche Waard (SOHW). 

Meer informatie: Bart Bomas of Bernadette Janssen

Zie: www.hoekschewaardenmakerij.nl

Krantenartikel AD

Plankaart plus inzet

 

BVR is trots op haar bijdrage aan de planontwikkelingen rond het Stadionpark en feliciteert de Gemeente Rotterdam met de mooie berichten in de media. Bernadette Janssen heeft in de rol van ateliermeester, in opdracht van de gemeente Rotterdam, met veel plezier gewerkt aan de productontwikkeling, visualisatie en vormgeving van de gebiedsvisie Stadionpark. Dit doet zij samen met Jorick Boddeke en in nauwe samenwerking met het team van de gemeente.

Het betreft een brede gebiedsontwikkeling die bestaat uit twee delen, het Waterfront en de Sportstad. Binnen de visie zijn drie mogelijke locaties voor het stadion voor Feyenoord aangewezen. 

Bekijk hier Concept gebiedsvisie Stadionpark.

Stadionpark in de pers:

AD

NOS

Trouw

Volkskrant

131202 RP beeld website 450 px

Na een succesvol project Hoeksche Waardenmakerij in de zuidrand van de Hoeksche Waard is BVR gevraagd om de vernieuwende aanpak uit te breiden tot de rest van deze regio. We zijn trots dat onze aanpak omarmd wordt en onderdeel is geworden van het regionale beleid. Maar vooral dat initiatiefnemers zijn geholpen en dat hun eerste concrete resultaten worden gerealiseerd.

In Hoeksche Waardenmakerij gaan overheden, maatschappelijke organisaties en ondernemers samen op zoek naar een nieuwe, creatieve manier van gebiedsontwikkeling voor de Hoeksche Waard. Lokale initiatiefnemers en hun netwerken staan centraal.

Voor informatie: neem contact op met Bart Bomas of Bernadette Janssen.

Lees alles over de Hoeksche Waardenmakerij op www.hoekschewaardenmakerij.nl

151211 Offerte BVR Zaanse Schans

BVR begint het jaar goed met een nieuwe opdracht voor de Zaanse Schans! In opdracht van de Stichting De Zaanse Schans en de gemeente Zaanstad, werkt BVR aan een ruimtelijk Masterplan. Het Masterplan komt tot stand in een interactief proces met diverse stakeholders. Centraal in de opgave staat de balans tussen deze unieke toeristische en recreatieve trekpleister van Nederland, de cultuurhistorie en de bijzondere woon- en werkomgeving. BVR werk voor deze opdracht samen met SteenhuisMeurs (cultuurhistorie) en het verkeerskundig adviesbureau XTNT.

160104 nieuwjaar1

BVR wenst iedereen een dynamisch 2016 toe en bedankt haar opdrachtgevers die ervoor gezorgd hebben dat we 2015 met mooie resultaten hebben afgerond:

Amvest, Gemeente Venlo, Greenport Aalsmeer, LTO Noord Glaskracht, Provincie Overijssel, de gemeente Enschede, Samenwerkingsorgaan Hoeksche Waard, Gemeente Den Bosch, Gemeente Den Haag, Gemeente Rotterdam, Ministerie van IenM, Het LEI, Regio Westfriesland, Heijmans en ‘s Heeren Loo, Lievense CSO, Gemeente Dordrecht, Havenbedrijf Rotterdam, Vlaams-Nederlandse Scheldecommissie en gemeente Oude IJsselstreek

151217 BVR O team

Ontwerpkracht_ voor_ opdrachtgevers dat is het motto van het O-team, dat dinsdag 15 december tijdens de afsluiting van het jaar van de ruimte door minister Schulz van het ministerie van I en M is geïnstalleerd. Het O-team bestaan naast Hilde uit Joost Schrijnen en Geurt van Randeraat. Het O-team activeert opdrachtgevers om ruimtelijk ontwerp in te zetten om nieuwe opgaven te verkennen. Zij kan daarvoor ontwerpers inzetten om samen met de opdrachtgevers deze verkenning uit te voeren. Voor meer informatie www.oteam.nl

151211 windpark Horn Rev 1

We beïnvloeden het klimaat via een omweg en langs diezelfde omweg  proberen we dat weer ongedaan te maken; via CO2. Landschapsarchitecten Bart Bomas en Harro de Jong pleiten in dagblad Trouw op 10 december 2015 voor een rechtstreekse benadering: het beïnvloeden van het weer door good climate-engineering via het landschap.

 

151116 Banner website

 

Op 1 december 2015 werden de resultaten van Koploperproject Maas Venlo gepresenteerd aan de betrokken gebiedspartijen. De voorgestelde perspectieven en bouwstenen voor een hoogwaterveilige en economisch krachtige regio kregen veel bijval. Zo lijkt een koppeling tussen uitbreiding van de gemeentelijke bargeterminal, een verplaatsing van een jachthaven en de aanleg van een hoogwatergeul kansrijk. Met deze en andere kansrijke perspectieven daagt Venlo alle partijen uit om mee te werken aan realisatie van de ambitie ‘Leven met de Maas’. Het komende jaar zullen hiervoor de benodigde ontwerpuitwerkingen worden gemaakt en zal worden gezocht naar financiering. Op weg naar realisatie van de plannen moet het koploperproject eind 2016 de status ‘MIRT verkenning’ krijgen.

151208 BVR rivierenbuurt

In opdracht van de gemeente Den Haag werkt BVR adviseurs aan een gebiedsperspectief voor de Rivierenbuurt en omgeving. In deze buurt speelt al jarenlang de wens om het Schenkviaduct te slopen. Tot op heden is het Schenkviaduct vooral benaderd als een onderhoudsprobleem. Nu nieuw onderzoek heeft aangetoond dat deze urgentie minder hoog is, er ruimte ontstaan om breder over dit gebied na te denken en strategische partners te vinden voor de herontwikkeling. Het gebiedsperspectief geeft een toekomstbeeld weer en wordt aangegeven welke maatregelen op korte en middellange termijn kunnen worden uitgevoerd om de leefkwaliteit van deze Haagse wijk te verbeteren.

151207 BVR Beeld den bosch workshop

BVR adviseert de gemeente in de aanpak van de Spoorzone. Op 8 december 2015 geven Bernadette Janssen en Bart Bomas een workshop voor een groep ondernemers, bewoners en studenten in vervolg op een bijeenkomst eerder dit jaar. Placemaking in combinatie met Placebranding staan daarbij centraal. De workshop organiseren en begeleiden zij samen met bureau Brand.

151102 BVR quarantaine2

BVR gaat in opdracht van het Havenbedrijf Rotterdam werken aan de toekomstvisie voor het Quarantaineterrein. Dit terrein ligt midden in de haven aan de zuidoever van de stad naast het succesvolle RDM terrein. De gebouwen en het terrein zijn rijksmonument. BVR werkt aan deze visie in nauwe samenwerking met MEI architecten.

151102 BVR quarantaine

151030 stadsmakerscongres

Op vrijdag 30 oktober gaat Bernadette in gesprek met de stad over de nieuwste ontwikkelingen in M4H in de grote zaal. Locatie: Schouwburg te Rotterdam van 9.00-19.00 uur.

151028 BVR Collage Maas Venlo

Op 5 november presenteert BVR de resultaten van Koploperproject “Maas Venlo”. Dit gebeurt tijdens de Deltaparade op het Deltacongres in de Brabanthallen Den Bosch. De afgelopen periode heeft BVR samen met Lievense CSO verschillende scenario’s geschetst met kansrijke oplossingsrichtingen voor de waterveiligheid in combinatie met de ambitie voor de stad. De resultaten vormen de basis van het MIRT onderzoek dat in 2016 verder vorm zal krijgen. Tijdens de Deltaparade kunnen congresbezoekers zelf meepuzzelen aan oplossingen voor Venlo. Voor meer informatie over het Deltacongres zie de website.

151014 BVR Technology Base Twente

Hilde Blank presenteert gebiedsprofiel en spelegels Technology Base Twente (TBT). In een bijeenkomst met Raads- en Statenleden en het maatschappelijke partijen heeft Hilde Blank (voorzitter kwaliteitsteam) op 27 oktober het gebiedsprofiel en de spelregels voor de ontwikkeling van vliegveld Twente gepresenteerd. Voorzitter van het Topteam, Aad Veenman, presenteerde dezelfde avond zijn adviezen voor het ontwikkelen van een productieketen voor de moderne maakindustrie in de HTSM sector, die een plek kan krijgen op het vliegveld.

150928 BVR polder nieuw inzicht

Bernadette Janssen is docent voor het atelier regionaal ontwerpen bij de Rotterdamse Academie van Bouwkunst. Dit doet zij samen met Wolbert van Dijk. Tijdens het atelier leren studenten ontwerpend te onderzoeken, hun eigen opgaven te formuleren, een redeneerlijk opbouwen en planvorming op strategisch niveau. De regio zijn de polders van Flevoland.

ateliergesprekken banner

Op uitnodiging van AtelierOverijssel praat Hilde Blank over haar werkzaamheden voor vliegveld Twente. Zij neemt u mee in de zoektocht hoe ruimtelijke kwaliteit ingezet kan worden als motor voor nieuwe economie. Hilde was in de periode 2008 – 2010 zelf atelierleider AtelierOverijssel en grijpt deze bijeenkomst aan om de ideeën van kwaliteitsteam en topteam met u te spiegelen.


Voor meer informatie zie de uitnodiging.

150826 Noorderduin

Zuiderduin is volop in aanbouw en verkoop. Het woonlandschap krijgt vorm. Tijd voor de volgende stap. BVR gaat in opdracht van Amvest, samen met ZUS, werken aan de planvorming voor het tweede Duin, Noorderduin. Meer weten over plan DUIN in Almere, neem contact op met Marnix de Vos of Bernadette Janssen.

150728-BVR-westlandoostland

De provincie Zuid-Holland werkt met de gemeente Westland aan een strategisch handelingsperspectief Greenport Westland-Oostland. Het vertrekpunt van dit handelingsperspectief zijn de verschillende verdiencapaciteiten.

Lei Wageningen UR heeft deze opdracht gekregen. Zij hebben BVR en VanBergenKolpa architecten gevraagd om de ruimtelijke consequenties van de verdiencapaciteiten in beeld te brengen en relaties te bouwen met andere economische programma’s in de regio.

150105-BVR-bureau

Wil jij stage lopen bij een creatief en innovatief adviesbureau?

Wij hebben per 1 september een stageplek voor iemand die ervaring zoekt op het gebied van visualisatie vanuit een ontwerpende houding.

 

150623 stadionpark

Bernadette Janssen van BVR adviseurs is deze zomer ateliermeester voor het team dat werkt aan de gebiedsvisie en ontwikkelkader voor het Stadionpark Rotterdam. Dit doet zij in opdracht van de gemeente Rotterdam. De visie en het ontwikkelkader worden in oktober in concept opgeleverd.

150609 den bosch

BVR ondersteunt de gemeente Den Bosch in een studie die wordt uitgevoerd samen met gebiedspartijen naar de kansen van de strategische zone 'Spoorzone'. Dit gebied wat direct grenst aan het centrum is volop in beweging. Kansen genoeg: agrofood, onderwijs, creatieve industrie, grote bedrijven, cultuur en een logistieke knoop. Met welk verhaal kan het gebied de komende decennia verder?

150513-BVR-Venlo-MIRT

 

BVR adviseurs werkt samen met Lievense CSO aan het Koploperproject Maas Venlo. In deze verkenning komen waterveiligheid en gebiedsontwikkeling samen. Via de methode van ontwerpend onderzoek zal gezocht worden naar kansrijke combinaties die zowel een bijdrage leveren aan de hoogwater problematiek als de kansen voor de gebiedsontwikkeling van concrete ontwikkellocaties aan de Venlose Maas. Vanuit de benadering Stad = Rivier worden verschillende scenario's verkend, passend bij het profiel van Venlo en haar regio. Het project heeft een doorlooptijd van mei 2015 tot november 2016. Voor meer informatie kunt u terecht bij Hilde Blank en Bart Bomas.

150513-BVR-Aalsmeer

BVR adviseurs werkt aan een actiegerichte agenda voor de Greenport Aalsmeer. De uitvoeringsagenda is een concretisering van de visie en strategie Greenport Aalsmeer "Samenwerken aan een bloeiend perspectief". Belangrijk is dat de agenda door alle partijen gedragen tot uitvoering komt en tot concrete resultaten leidt. In een energiek en interactief proces werkt BVR samen met de verschillende betrokken partijen en ondernemers. Het project loopt van mei tot november 2015. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Marnix de Vos.

 

 

 

 

Gedeputeerde Staten van de provincie Overijssel hebben Hilde Blank benoemd als lid van de Adviescommissie Innovatiedriehoek. De Innovatiedriehoek zet zich in om het regionale vestigingsklimaat voor innovatieve bedrijven en kennisinstellingen in Twente te verbeteren. Een belangrijke uitdaging is het zichtbaar maken van innovatie bij gebiedsontwikkeling. De adviescommissie adviseert de provincie op welke wijze innovatiegelden het beste ingezet kunnen worden. Naast Hilde Blank (ruimtelijke ontwikkeling) zitten Brigitte van Egten (innovatief ondernemer van o.a. Wagner solar) en Geert van Etten (Enabling Technology Fund) in de commissie.

150514-BVR-stadsmakercongres

Bernadette Janssen is moderator van stadlab M4H, het merwe vierhavens gebied in Rotterdam als onderdeel van het stadmakercongres 2015.


Het betreft de opgave van een havengebied in transformatie met een geschiedenis van vooral publieke plangeschiedenis. In het stadlab gaan we op zoek naar condities voor succes van dit gemengde innovatiemilieu: schakelend tussen groot en klein, innovatief én bestaand. Stadmakersgebied sinds 1980. Duidt en duwt de kanteling van nu. Het congres wordt georganiseerd door AIR in samenwerking met o.a de stad Rotterdam.

www.stadmakerscongres.nl
Moderator: Bernadette Janssen
Connectors: Maike Akkers (Havenbedrijf)

 

 

 

Hilde Blank BVR adviseurs

Ruimtelijke kwaliteit activeert ontwikkeling

Tijdens de vele lezingen die ik heb gegeven over het onderwerp ruimtelijke kwaliteit stelde ik steevast dezelfde vraag: “Wie wil ruimtelijke kwaliteit”? Waarna, op een enkeling na, iedereen zijn hand op stak. Op mijn vervolgvraag: “En wie kan mij vertellen wat ruimtelijke kwaliteit is?” werd de zaal vaak akelig stil. Iedereen wil het maar niemand weet wat het is.

150507-BVR-Mooiwaarts

Op 12 mei organiseert Mooiwaarts haar eerste Mooiwaartscafe in het Ketelhuis op Strijp S Eindhoven. In het Mooiwaartscafé wordt gesproken over de vraag hoe de beste ruimtelijke kwaliteit in Nederland van nu en later tot stand komt. Het café trekt door het land. Het eerste café is in de Brainportregio. Inhoudelijk staat de Slowlane centraal. De Slowlane is een ‘superfietspad’ van 32 kilometer dat de economische toplocaties in de Brainportregio met elkaar verbindt. De route combineert groen, sport en mobiliteit. Tafelgasten zijn onder meer: YVES DE BOER (gedeputeerde Noord-Brabant), HILDE BLANK (stedenbouwkundige), SIMON DONA (stedenbouwkundige) en MARLOUS HERMANS (bewoner).

Voor meer informatie klik hier

 

 

 

Kickoff en werkatelier van BVR in de Week van de Openbare Ruimte
22 april 2015, themadag Ruimte & Stad

Op woensdag 22 april is de themadag Ruimte & Stad in de Week van de Openbare Ruimte. Op deze dag krijgen de bezoekers een inspirerende kick off lezing van Hilde Blank over de belangrijkste thema’s en trends in het ontwerp en inrichting van de openbare ruimte. Circulaire steden, burgerparticipatie, klimaatbestendige steden, big data, onderhoud en beheer passeren de revue.

Bart Bomas leidt diezelfde dag een werkatelier over klimaatbestendige steden. Samen met de deelnemers gaan we op zoek naar praktisch toepasbare kennis voor de openbare ruimte.

De Week van de Openbare Ruimte wordt georganiseerd door Acquire Publishing en bestaat uit 3 aparte kennisdagen met elk een specifiek thema. Uit de publieke sector komen bestuurders en leidinggevende ambtenaren zoals beleidsmakers, hoofden uitvoering en gebiedsregisseurs. Uit het bedrijfsleven komen directie en management van marktpartijen. Daarbij komen ook stedenbouwkundigen, landschapsarchitecten, ontwerpers en wetenschappers. Aanmelden kan nog! Inmiddels hebben zich meer dan 450 deelnemers aangemeld.

Zie: http://www.weekvandeopenbareruimte.nl/nl/home

 

 

 

Tijdens de Plandag op 21 mei in Leuven staat de vraag centraal of we de ruimte kunnen, willen en moeten maken.
Hilde Bank, directeur BVR adviseurs, geeft, samen met Joachim Declerck (Workroom Brussels), een toelichting op het jaarthema ‘Ruimte Maken’.
Vanuit haar eigen praktijkervaring zal zijn ingaan op situaties waarbij nieuwe spelers de ruimtelijke ordening bepalen. Krijgen zij daadwerkelijk de ruimte? Leveren zij een bijdrage aan maatschappelijke opgaven die op Nederland afkomen en staan zij voldoende borg voor het maken van kwaliteit? Kunnen zij zonder kaders van de overheid? Wie zijn de nieuwe ‘stadsmakers’ nu de overheid zichzelf in een faciliterende rol plaatst?


Voor meer informatie over de Plandag: www.plandag.net

150312 BVR kaart van rotterdam

Bernadette Janssen werkt aan “De nieuwe kaart van Rotterdam”. Dit doet zij in opdracht van de gemeente Rotterdam. Het gaat steeds beter met de stad Rotterdam, ingezet beleid werkt. De dienst stadsontwikkeling ziet de veranderingen, brengt deze in kaart en verbindt deze verandering aan de nieuwe opgaven voor de stad. Wat is de volgende stap! Dit doen zij in gesprek met partners uit de stad. BVR adviseert en ondersteunt de dienst in dit werkproces.

141027 BVR twente collage

Gedeputeerde Staten van de provincie Overijssel en het college van B&W van de gemeente Enschede hebben het kwaliteitsteam benoemd voor de ontwikkeling van het voormalig vliegveld Twente. Dit team bestaat uit 4 topdeskundigen op de kennisvelden Landschap en Ruimtelijke ontwikkeling: Hilde Blank, tevens voorzitter, Cultuurhistorie: Marinke Steenhuis, Duurzaamheid, Innovatie&Technologie: Arjan van Timmeren en Luchthavenontwikkeling: Marc Ibelings. Het Kwaliteitsteam moet ervoor zorgen dat er stedenbouwkundige, landschappelijke en cultuurhistorische principes ontwikkeld en gehanteerd gaan worden zodat de voormalige luchthaven zich kan gaan ontwikkelen tot Technology Base Twente (TecBT), de iconische internationale ontwikkel- demonstratie- en productiezone voor Advanced Materials and Manufacturing, zoals gepresenteerd in het recente rapport van de Commissie van Wijzen.

Het kwaliteitsteam maakt een gebiedsprofiel (samen met het Topteam, onder leiding van Aad Veenman), formuleert spelregels voor toekomstige ontwikkelingen en maakt een beeldkwaliteitsboek met inspirerende voorbeelden. Het team is aangesteld voor een periode van 3 jaar.

Persbericht

150206 BVR zeesluis 

Op donderdag 5 februari 2015 tekenden minister Schultz-van Haegen van Nederland en minister Weyts van Vlaanderen een internationaal verdrag over de bouw van de nieuwe sluis bij Terneuzen. Dit betekent dat de sluis daadwerkelijk wordt gerealiseerd tussen 2017 en 2021. De Nieuwe Sluis Terneuzen verbetert de toegang tot de Haven van Gent en Terneuzen en zorgt voor een vlotte doortocht van binnenvaartschepen tussen Nederland, België en Frankrijk. Met de bouw van de nieuwe sluis is bijna een miljard euro gemoeid.

Na de ondertekening is ook de voorkeursvariant uit het MER-onderzoek openbaar gemaakt. BVR werkt in opdracht van het ingenieursbureau LievenseCSO aan het landschapsplan voor de nieuwe sluis.

Het huidige sluizencomplex zal een grote transformatie ondergaan. Met bakens zijn sinds kort de hoekpunten van de nieuwe sluis voor iedereen zichtbaar gemarkeerd in het huidige sluizencomplex.

http://nieuwesluisterneuzen.eu/

BVR verhuisbericht xs

 

 

 

 

BVR adviseurs werkt in opdracht van de BNSP aan twee pilotstudies voor de Omgevingsvisie. In totaal worden er door diverse, bij de BNSP aangesloten, bureaus gewekt aan 9 pilots.

141218-BVR-glaskracht

BVR adviseurs ondersteund, samen met Jorna Advies, LTO Noord Glaskracht met het moderniseren van de glastuinbouw sector. In de provincie Zuid-Holland ligt tot 2020 een opgave om 750 hectare te moderniseren. De grond- en financieringsmarkt zit op dit moment muurvast door markimperfecties. Drie partijen hebben hierin een cruciale rol: de glastuinbouwbedrijven (1), de overheden (2) en de banken (3). Een van deze partijen kan het probleem niet oplossen omdat het te groot en te complex is.

In dit onderzoek staan de ondernemers en hun ondernemingen centraal en niet de overheden, brancheorganisaties en andere belanghebbenden.

141204-BVR-noordwijkerduinDirect gelegen achter de duinen van Noordwijk ligt de zorginstelling van de 's Heeren Loo Zorggroep. Het gebied is een thuis voor cliënten in de beslotenheid van een landgoed. Een deel van dit gebied wordt opengesteld voor woningbouw. De opgave is om een gebied te ontwerpen waar alle bewoners zich thuis voelen, een landschap zonder interne grenzen, een herkenbaar binnenduinrandmilieu en met voldoende privéruimte. BVR werkt in opdracht van 's Heeren Loo en Heijmans aan de stedenbouwkundige en landschappelijke planuitwerking voor Noordwijkerduin. BVR werkt momenteel aan de Planvisie welke begin 2015 wordt gepresenteerd aan het college en de raad van de gemeente Noordwijk. Voor meer informatie neem contact op met de Marnix de Vos, projectleider en stedenbouwkundige voor dit project.

141204-BVR-composiet-marknesse

BVR werkt, in samenwerking met Rientstra beleidsonderzoek en advies en Roots beleidsadvies, aan een haalbaarheidsonderzoek naar een business park voor composietbedrijven in Marknesse. Op deze locatie is het NLR gevestigd met onder andere de grootste windtunnel van Europa en een pilot Plant. Centrale vraag is of en op welke wijze deze locatie kan uitgroeien tot een campus voor composieten.
BVR definieert de ruimtelijke bouwstenen en vertaalt deze in een stedenbouwkundige schets. In een referentieonderzoek worden de succesfactoren van campussen vertaalt naar de locatie.