141218-BVR-glaskracht

BVR adviseurs ondersteund, samen met Jorna Advies, LTO Noord Glaskracht met het moderniseren van de glastuinbouw sector. In de provincie Zuid-Holland ligt tot 2020 een opgave om 750 hectare te moderniseren. De grond- en financieringsmarkt zit op dit moment muurvast door markimperfecties. Drie partijen hebben hierin een cruciale rol: de glastuinbouwbedrijven (1), de overheden (2) en de banken (3). Een van deze partijen kan het probleem niet oplossen omdat het te groot en te complex is.

In dit onderzoek staan de ondernemers en hun ondernemingen centraal en niet de overheden, brancheorganisaties en andere belanghebbenden.

In twee bijeenkomsten met de ondernemers/tuinders zijn voorbeeldprojecten geselecteerd waarmee we komend jaar gaan bekijken hoe de modernisering van de grond kan komen. Thema’s die aan de orde komen zijn: nieuwe verdienmodellen, productvernieuwing, ruimtelijke ordening en bedrijfsopvolging. Het doel is om tot concrete doorbraken te komen. De voorbeeldprojecten moeten als inspiratie dienen voor andere ondernemers. Daarom zal geregeld kennisuitwisseling plaatsvinden met de ondernemers in de Greenport Westland/Oostland/Zuidplas.

Met het project: ‘Nieuwe toekomst voor ondernemers, het tuinbouwbedrijf centraal in de Greenport’, laat de sector zien dat zij zelf in staat om met toekomstbestendige ideeën en concrete plannen te komen die maatschappelijk worden geaccepteerd. Dit is een mooi voorbeeld van de participatieve samenleving waarover vaak wordt gesproken.  

Voor meer informatie kunt u terecht op de website van moderne glastuinbouw. http://www.modernetuinbouw.nl/Media